خدمات حسابداری

خدمات حسابداری مالیاتی مربوط به شرکتها و کلیه واحد های ثبتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس استانداردها تحریر دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم تنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها تنظیم اظهارنامه ها ی مربوط به انحلال شرکتها انجام دفاع مالیاتی در حوزه…